LIETIŠĶĀS KINEZIOLOĢIJAS SKOLA

Skola online


Labdien cien. Studenti un mūsu kolēģi.

Sakarā ar Covid – 19, mēs pārējām uz online macībām (atbilstoši skolas programmai). Video būs ievietoti mūsu mājas lapā un būs brīvi pieejami.


Skolas vispārīgs raksturojums


Lietišķās kinezioloģijas skola ir dibināta 2011.gadā ar mērķi popularizēt Latvijā lietišķo kinezioloģiju kā efektīvu diagnostikas metodi, piedāvājot ārstu un fizioterapeitu kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, kursus un seminārus. Skolas dibinātājs ir SIA „Medicīnas un izglītības centrs „VOKS”” , kurš darbojas kopš 2001.gada un šajā laika periodā centra personāls – ārsti palīdzējuši daudziem pacientiem atjaunot savu veselību un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.


Skolas darbības pamatmērķi


Lietišķās kinezioloģijas skola īsteno divas profesionālās pilnveides izglītības programmas:
1.„Lietišķā kinezioloģija”, 472 stundas, licence nr. P-11087 – nepieciešams augstākās izglītības diploms par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta rezidentūras izglītību, vai ārstniecības persona ar ārstnieciskās un diagnostiskās metodes sertifikātu lietišķajā kinezioloģijā.
2.„Lietišķā kinezioloģija”, 380 stundas, licence nr. P – 11086- bakalaura grāds Veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapija, bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju sporta medicīnā, zobārsti.


Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde


Turpināt darbu pie lietišķas kinezioloģijas metodes reģistrēšanas Latvijā, profesijas standarta izstrādes un aktualizēt izglītības programmu atbilstoši standarta prasībām un kompetencēm un atbilstoši IZM 2010.g.11. oktobra iekšējiem noteikumiem Nr. 22 „ Profesionālās izglītības programmu izstrādes kārtība. „ Paplašināt izglītojamo loku.


Skolas sniegums kvalitātes rādītājos


Joma – 1. Mācību saturs
Kritērijs – 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
1.1.1 Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām
1.1.2 Izglītības programmu īstenošanas plānošana
1.1.3 Izglītības programmu satura pilnveide


Citi skolas sasniegumi


Skola veiksmīgi sadarbojas ar biedrību “Starptautiskās lietišķās kinezioloģijas kolēģija-Balticum“, kura, savukārt, ietilpst Pasaules Lietišķās kinezioloģijas apvienībā (ASV). Regulāri tiek organizēti starptautiska mēroga kursi, aicināti vieslektori no Itālijas, Vācijas, Austrijas, ASV, Krievijas. Skolas absolventiem tiek piešķirta 30% atlaide materiālu iegādei, 10% atlaide turpmākām mācībām skolā.


Turpmākā attīstība


1. Paplašināt izglītības iespēju piedāvājumu – jaunu izglītības programmu izstrāde, licenzēšana, akreditēšana.
2. Ārzemju izglītojamo iesaiste mācību procesā.
3. Paplašināt izglītojamo loku.
4. Starptautisku semināru organizēšana.
5. Mācību telpu paplašināšana.
6. Jaunu pedagogu piesaiste.
7. Sadarbībā ar dibinātāju veicināt ārstnieciskās metodes “Lietišķā kinezioloģija” reģistrēšanu Latvijā..
8. Veicināt un strādāt pie “ Lietišķās kinezioloģijas” kā diagnostikas un ārstēšanas metodes atpazīstamības Latvijas medicīnas personāla un sabiedrības vidē.„Lietišķās kinezioloģijas skola” ir dibināta 2011.gadā ar mērķi popularizēt Latvijā lietišķo kinezioloģiju kā efektīvu diagnostikas metodi

SAZINIES AR LIETIŠĶĀS KINEZIOLOĢIJAS SKOLU

SIA VOKS

Medicīnas un izglītības centrs VOKS izveidots 2001. gadā. Kopš tā laika mūsu centra ārsti palīdzējuši daudziem pacientiem atjaunot savu veselību un atgriezties pilnasinīgā dzīvē. Ārstnieciski-diagnostiskajā darbā mēs izmantojam klasiskās diagnostikas, lietišķās kinezioloģijas, fitoterapijas un homotoksikoloģijas metodes.

© Medicīnas un izglītības centrs VOKS | Web - GudraMājaslapa.lv